Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en algemene voorwaarden catering

Algemene voorwaarden De Lachende Vis (DLV)

1. Definities

Deze algemene voorwaarden van De Lachende Vis zijn gebaseerd op de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH), welke voorwaarden in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Woer­den en aldaar ingeschreven onder nummer 40482082. Onderhavige algemene voorwaarden zijn op maat gemaakt voor De Lachende Vis en wijken dus in een aantal opzichten van de UHV af.

Onder de navolgende woorden wordt in deze voorwaarden (net als in de UVH), en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepas­sing zijn, telkens het volgende verstaan:

Annulering: De in schriftelijke vorm door de klant aan De Lachende Vis gedane mededeling dat van één of meer overeen­gekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door De Lachende Vis aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

Gast: De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet(en) worden verleend. Waar in deze algemene voorwaarden van gast of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

Groep: Een groep van 10 of meer gasten aan wie door De Lachende Vis horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.

Horecaovereenkomst: Een overeenkomst tussen De Lachende Vis en een klant ter zake een of meer door De Lachende Vis te verle­nen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

Individu: Iedere persoon, vallende onder gast of klant, die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

Klant  De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met De Lachende Vis een horecaovereenkomst heeft gesloten.

Koninklijke Horeca Nederland: Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf “Horeca Nederland” c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan.

Kurken- en keukengeld: Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van De Lachende Vis nuttigen van niet door De Lachende Vis verstrekte drank en/of eten.

No-show: Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst met De Lachende Vis te verstrekken horecadienst.

Omzetgarantie: Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer horecaovereenkomsten door De Lachende Vis minimaal een bepaald bedrag aan omzet door De Lachende Vis zal worden gerealiseerd.

Optierecht: het recht van een klant om eenzijdig de horecaovereenkomst tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van De Lachende Vis.                                        

Reserveringswaarde: De waarde van de horecaovereenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van De Lachende Vis in­clusief eventueel toeristenbelasting en B.T.W. ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen De Lachende Vis geldende gemiddelden.

Verlenen van horecadienst(en): Het door De Lachende Vis verstrekken eten en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruim­ste zin van het woord.

 1. Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle met De Lachende Vis gesloten horecaovereenkomsten, alsmede op alle door of namens De Lachende Vis gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden boven de andere voorwaarden.

 

2.2           Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk en van geval tot geval.

 

2.3           Deze algemene voorwaarden strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan De Lachende Vis gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeen­komst of bij het exploiteren van het bedrijf van De Lachende Vis.

 

3             Totstandkoming van horecaovereenkomsten

 

3.1           De Lachende Vis kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt. 

 

4              Optierecht

 

4.1           Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde of voor een onbe­paalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de gerechtigde tot het optierecht (‘optiehouder’) te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optiehouder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken.

 

4.2           Een optierecht kan door De Lachende Vis niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant het De Lachende Vis een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient in zo’n geval door De Lachende Vis van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door De Lachende Vis te stellen termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.

 

5             Algemene rechten en verplichtingen van De Lachende Vis  

 

5.1           De Lachende Vis is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereen­komst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de bij De Lachende Vis gebruikelijke wijze.

 

5.2           De Lachende Vis is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in De Lachende Vis en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek De Lachende Vis te verlaten. Indien de klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens De Lachende Vis heeft dan is De Lachende Vis gerechtigd de dienstverlening op te schorten. De Lachende Vis mag onderhavige bevoegdhe­den slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van De Lachende Vis voldoende aanleiding geven.

 

5.3           De Lachende Vis is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt De Lachende Vis van deze bevoegdheid gebruik, dan zal De Lachende Vis tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn.

 

5.4           De Lachende Vis is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voor­gaande houdt in dat De Lachende Vis niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke De Lachende Vis geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.

 

5.5           Indien De Lachende Vis voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, moet De Lachende Vis op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

 

5.6           De Lachende Vis is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aan­gegeven uitzonderingen.

 

6             Algemene verplichtingen van de gast

 

6.1           De gast is verplicht om zich aan de in De Lachende Vis geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van De Lachende Vis op te volgen. De Lachende Vis moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.

 

6.2           De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van De Lachende Vis in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

 

7             Reserveren

 

7.1           Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan De Lachende Vis  de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

 

7.2           De Lachende Vis kan voorwaarden verbinden aan de reservering.

 

8             Horecadienst bestaande uit het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen

 

8.1           De Lachende Vis communiceert in het geval van het ter beschikking stellen van gereserveerde (zaal)ruimte en/of terreinen vooraf en in schriftelijk vorm over het tijdstip waarop de accommodatie ter beschikking van de gast wordt gesteld en voor welk tijdstip de gast dient te hebben uitgecheckt.

 

8.2           Tenzij anders is overeengekomen is De Lachende Vis gerechtigd om de reservering het ter beschikking stellen van gereserveerde (zaal)ruimte en/of terreinen als vervallen te beschouwen wanneer de gast zich niet binnen een half uur na het gereserveerde aanvangstip heeft gemeld, of de gast niet tijdig heeft aangegeven op een later tijdstip te zullen arriveren en De Lachende Vis daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. Het voorgaande geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

 

8.3           De Lachende Vis is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere, gelijk­waardige accommodatie voor (zaal)ruimte en/of terreinen dan volgens de horecaovereen­komst ter beschikking gesteld zou moeten worden. De gast kan dit alternatief weigeren. De gast heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormeld verlangen van De Lachende Vis betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere hore­caovereenkomsten.

 

9             Annuleringen

 

Annulering door klanten, algemeen:

 

9.1           De klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien klant alsnog na een half uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan De Lachende Vis zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de horecaovereenkomst en volledige nakoming van klant omtrent de hore­caovereenkomst te verlangen.

 

9.2           De Lachende Vis kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende hore­caovereenkomst moet worden verleend aan de klant verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschou­wen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.

 

9.3           Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.

 

9.4           Indien niet alle overeengekomen horecadiensten maar slechts een deel daarvan worden geannuleerd en/of op instructie van de klant niet daadwerkelijk worden afgenomen zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

 

Annuleringsvoorwaarden

 

9.5           De in artikel 9.1 bedoelde annuleringskosten bedragen:

a.   nihil indien de annulering plaatsvindt 6 maanden of langer voorafgaand aan het moment dat de horecaovereenkomst dient te worden uitgevoerd;

b.   15% van de reserveringswaarde indien de annulering plaatsvindt in de periode tussen 6 en 3 maanden voorafgaand aan het moment dat de horecaovereenkomst dient te worden uitgevoerd;

c.    35% van de reserveringswaarde indien de annulering plaatsvindt in de periode tussen 3 en 2 maanden voorafgaand aan het moment dat de horecaovereenkomst dient te worden uitgevoerd;

d.   60% van de reserveringswaarde indien de annulering plaatsvindt in de periode tussen 2 en 1 maand(en) voorafgaand aan het moment dat de horecaovereenkomst dient te worden uitgevoerd;

e.   75% van de reserveringswaarde indien de annulering plaatsvindt in de periode tussen 1 maand en 14 dagen voorafgaand aan het moment dat de horecaovereenkomst dient te worden uitgevoerd;

f.    85% van de reserveringswaarde indien de annulering plaatsvindt in de periode tussen 14 en 7 dagen voorafgaand aan het moment dat de horecaovereenkomst dient te worden uitgevoerd;

g.   100% van de reserveringswaarde indien de annulering plaatsvindt in de periode 7 dagen en het moment dat de horecaovereenkomst dient te worden uitgevoerd.

 

9.6           Indien de annulering het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden aan de zijde van de klant die in redelijkheid in de weg staan aan nakoming van de horecaovereenkomst door de klant, waartoe o.a. wordt gerekend overlijden van de klant zelf of familieleden in de eerste graad en/of ernstige ziekte van de klant zelf of familieleden in de eerste graad, kan De Lachende Vis ten gunste van de klant van de in artikel 9.5 genoemde annuleringsvoorwaarden afwijken, maar De Lachende Vis is daartoe niet verplicht. In alle gevallen waarin de klant zich op het bestaan van uitzonderlijke omstandigheden beroept, rust de bewijslast van het bestaan van die omstandigheden in alle gevallen op de klant. De Lachende Vis mag van de klant verlangen dat deze, als hij een beroep op uitzonderlijke omstandigheden doet, het bestaan daarvan aantoont, o.m. door het overleggen van bescheiden.

 

Annulering door De Lachende Vis

 

9.7           De Lachende Vis is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in De Lachende Vis te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat De Lachende Vis de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt De Lachende Vis van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horeca­diensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

 

9.8           De Lachende Vis is gerechtigd om, in plaats van zijn in het bepaalde in de vorige alinea bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aan­wijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is De Lachende Vis alsnog gerechtigd zijn in artikel 9.7 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

 

10            Waarborgsom en tussentijdse betaling

 

10.1         De Lachende Vis kan van de klant verlangen dat deze onder De Lachende Vis een waarborgsom deponeert. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor De Lachende Vis en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van De Lachende Vis kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborg­som en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.

 

10.2         De Lachende Vis kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende horecadiensten.

 

10.3         De Lachende Vis mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door De Lachende Vis onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

               

11            Omzetgarantie

 

11.1         Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan De Lachende Vis te betalen.

 

12           Aansprakelijkheid van De Lachende Vis

 

12.1         De Lachende Vis is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door De Lachende Vis in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan De Lachende Vis dan wel aan personen van wier hulp De Lachende Vis bij de uitvoering van de overeen­komst gebruik maakt.

 

12.2         Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is De Lachende Vis niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in De Lachende Vis zijn meegebracht door een gast. De klant vrijwaart De Lachende Vis tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van De Lachende Vis.

 

12.3         Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is De Lachende Vis niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van De Lachende Vis.

 

12.4         De Lachende Vis is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroe­rend goed waarvan De Lachende Vis houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van De Lachende Vis staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van De Lachende Vis.

 

12.5         Aansprakelijkheid van De Lachende Vis is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

 

12.6         Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is De Lachende Vis verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in bewaring gegeven goederen aanwezige andere goederen.

 

12.7         Indien De Lachende Vis goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat De Lachende Vis daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is De Lachende Vis niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij De Lachende Vis opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Lachende Vis. In alle gevallen geldt dat De Lachende Vis niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of De Lachende Vis daarvoor enige vergoeding bedingt.

               

13            Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

 

13.1         De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor De Lachende Vis en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekort­koming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

 

14           Afrekening en betaling

 

14.1         De klant is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op lijsten die door De Lachende Vis op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toeganke­lijk is voor de klant. Een lijst wordt geacht voor de klant zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van De Lachende Vis.

 

14.2         Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, wasserij of stomerij, telefoon, internet, wifi e.d. kan door De Lachende Vis een extra vergoeding in rekening worden gebracht.

 

14.3         Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.  

 

14.4         Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan De Lachende Vis te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is De Lachende Vis te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het fac­tuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.

 

14.5         Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt De Lachende Vis bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.

 

14.7         Indien de klant in gebreke is moet hij aan De Lachende Vis alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.

 

14.8         Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan De Lachende Vis in de na­volgende volgorde: a) de kosten van executie b) de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten c) de rente d) de schade en e) de hoofdsom.

 

15            Overmacht

 

15.1        Als overmacht voor De Lachende Vis, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming De Lachende Vis niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzien­bare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door De Lachende Vis zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

 

15.2         Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die hore­caovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 

16            Gevonden voorwerpen

 

16.1         In het gebouw en aanhorigheden van De Lachende Vis verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij De Lachende Vis worden ingeleverd.

 

16.2         Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij De Lachende Vis heeft gemeld, verkrijgt De Lachende Vis de eigendom.

 

16.3         Indien De Lachende Vis door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. De Lachende Vis is nimmer tot toezending verplicht.

 

17           Kurken- en keukengeld

 

17.1         De Lachende Vis kan de gast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken in De Lachende Vis, daaron­der het terras mede begrepen, te nuttigen. Indien De Lachende Vis het nuttigen van zelf meegebracht eten en/ of drinken toestaat, kan De Lachende Vis aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van Kurken- en/of keukengeld.

 

17.2         De in de artikelen 17.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door De Lachende Vis.

 

18           Toepasselijk recht en geschillen

 

18.1         Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

 

18.2         Ingeval van geschillen tussen De Lachende Vis en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van De Lachende Vis, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van De Lachende Vis het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

 

18.3         Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

 

18.4         De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Versie juni 2020

Algemene cateringvoorwaarden De Lachende Vis

 1. Toepasselijkheid
  1. Alle aanbiedingen en alle overeenkomsten door/met De Lachende Vis en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk door De Lachende Vis zijn bevestigd.
 2. Definities
  1. Opdrachtnemer: De Lachende Vis
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan De Lachende Vis opdracht heeft verstrekt;
  3. Klant: elke Opdrachtgever
  4. Overeenkomst: elke tussen De Lachende Vis met een Opdrachtgever gesloten overeenkomst om te cateren, daaronder tevens te verstaan de opdracht tot levering van door een Opdrachtgever bij De Lachende Vis bestelde eet- en drinkwaren
  5. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die deel uitmaken van elke Overeenkomst 
  6. Apparatuur: door De Lachende Vis aan een Opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur
  7. Materiaal: door De Lachende Vis aan een Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, niet zijnde Apparatuur, zoals glaswerk, serviesgoed e.d.
 3. Prijzen
  1. In onze offertes en overeenkomsten genoemde prijzen worden vermeld inclusief het op het moment waarop de offerte of de overeenkomst wordt verzonden geldende BTW-tarief.
  2. Indien tussen het moment van het uitbrengen van een offerte en het moment van uitvoering van de overeenkomst prijsverhogingen of wijzigingen in het BTW-tarief plaatsvinden is De Lachende Vis gerechtigd die verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen. Indien De Lachende Vis de geoffreerde prijs verhoog is de opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden tenzij de prijsverhoging minder bedraagt dan 3% van het geoffreerde bedrag. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst ontbindt zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 4. Bestellen en levering
  1. Alle leveringen door De Lachende Vis ter uitvoering van Overeenkomsten geschieden op begane grond niveau tenzij De Lachende Vis vooraf schriftelijk met een ander leverniveau heeft ingestemd.
  2. Het door de Opdrachtgever opgegeven afleveradres dient toegankelijk zijn voor rolcontainers.
 5. Gebruiksvoorschriften en storingen
  1. Alle door De Lachende Vis aan een Opdrachtgever ter beschikking gestelde of verhuurde Apparatuur dient uitsluitend in overeenstemming met de door De Lachende Vis aan de Opdrachtgever ter hand gestelde gebruiks- of bewaarvoorschriften te worden gebruikt of bewaard. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik of bewaring van Apparatuur in strijd met de gebruiks- of bewaarvoorschriften alsmede voor onoordeelkundig gebruik daarvan of gebruik daarvan in strijd met de bestemming.
  2. Storingen in de Apparatuur of schade ontstaan aan Apparatuur dienen terstond aan De Lachende Vis te worden gemeld. Reparaties van Apparatuur door de Opdrachtgever zijn niet toegestaan. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van handelingen in strijd met dit verbod.
  3. Het bepaalde in artikel 4.1 en 4.2 is van overeenkomstige toepassing op door De Lachende Vis ter beschikking gestelde of verhuurde Materialen.
 6. Bezorg- en levertijden
  1. De Lachende Vis bezorgt en/of levert op dinsdag t/m zondag inclusief feestdagen. Levertijden worden in overleg tussen De Lachende Vis en een Opdrachtgever overeengekomen. Levertijden gelden als streeftijd, niet als fatale termijn.
  2. DLV is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever als gevolg van geringe overschrijding van overeengekomen levertijden. Voor schade van Opdrachtgever wegens ernstige overschrijding van overeengekomen levertijden is De Lachende Vis aansprakelijk tenzij sprake is van overmacht.
 7. Retouren
  1. Door De Lachende Vis aan een Opdrachtgever geleverde drank wordt, mits in ongeopende en onbeschadigde verpakking, kosteloos retour genomen.
  2. Door De Lachende Vis aan een Opdrachtgever geleverde voedingswaren worden tenzij schriftelijk anders overeengekomen niet retour genomen.
  3. Alle door De Lachende Vis aan een Opdrachtgever ter beschikking gestelde of verhuurde Apparatuur en/of Materiaal dient door de Opdrachtgever onbeschadigd, in de door De Lachende Vis meegeleverde verpakking en schoon te worden geretourneerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. Alle Materialen dienen bij retourneren container klaar te staan.
 8. Betaling
  1. De betalingstermijn van door De Lachende Vis aan een Opdrachtgever verzonden of ter hand gestelde factuur is 14 dagen na factuurdatum.
  2. De Lachende Vis is bevoegd de waarde van door haar aan een Opdrachtgever geleverde en bij een Opdrachtgever  retourgenomen goederen met elkaar re verrekenen.
  3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Opdrachtgever de wettelijke (handelsrente verschuldigd.
  4. Door overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn raakt de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij aansprakelijk voor de buitengerechtelijke incassokosten die worden berekend in overeenstemming met de BIK.
  5. Alle prijzen die door De Lachende Vis zijn opgenomen in offertes en overeenkomsten zijn incl. BTW tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 9. Aansprakelijkheid en annulering
  1. Bij aflevering van voedingswaren worden door De Lachende Vis de richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de NVWA en de HACCP-norm binnen de EU. Na de aflevering van voedingswaren door De Lachende Vis aan de Opdrachtgever is Opdrachtgever met uitsluiting van De Lachende Vis zelf verantwoordelijk.
  2. Elke aansprakelijkheid van De Lachende voor welke schade dan ook geleden door een Opdrachtgevers en/of diens gasten en/of en/of derden is uitgesloten, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van De Lachende Vis.
  3. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door een Opdrachtgever is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van de volgende annuleringskosten:
   1. Bij annulering meer dan 1 maand voor de in de Overeenkomst overeengekomen datum waarop De Lachende Vis de overeengekomen prestatie dient te leveren is de klant niet gehouden enig bedrag te betalen.
   2. Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor de in de Overeenkomst overeengekomen datum waarop De Lachende Vis de overeengekomen prestatie dient te leveren is de klant gehouden 15% van de geannuleerde offertewaarde te betalen
   3. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor de in de Overeenkomst overeengekomen datum waarop De Lachende Vis de overeengekomen prestatie dient te leveren is de klant gehouden 35% van de geannuleerde offertewaarde te betalen
   4. Bij annulering tussen 7 en 3 dagen voor de in de Overeenkomst overeengekomen datum waarop De Lachende Vis de overeengekomen prestatie dient te leveren is de klant gehouden 60% van de geannuleerde offertewaarde te betalen
   5. Bij annulering tussen 3 dagen en 24 uur voor de in de Overeenkomst overeengekomen datum waarop De Lachende Vis de overeengekomen prestatie dient te leveren is de klant gehouden 85% van de o geannuleerde ffertewaarde te betalen
   6. Bij annulering binnen 24 uur voor de in de Overeenkomst overeengekomen datum waarop De Lachende Vis de overeengekomen prestatie dient te leveren is de klant gehouden 100% van de geannuleerde offertewaarde te betalen
  4. Annulering dient altijd schriftelijk en onder opgave van reden te geschieden op het e-mailadres van De Lachende Vis.
 10. Verhuur en gebruik van Materialen
  1. Materialen worden uitsluitend voor één evenement verhuurd, met dien verstande dat de maximumduur van elke verhuring 4 dagen bedraagt. Indien een verhuring deze maximumtermijn overschrijft is sprake van een nieuwe verhuring onder dezelfde voorwaarden als de eerste verhuring, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  2. De opdrachtgever is met uitsluiting van De Lachende Vis verantwoordelijk voor het juiste gebruik van verhuurde Materialen in overeenstemming met de door De Lachende Vis meegeleverde gebruiksvoorschriften en aansprakelijk voor de schade als gevolg van onjuist en/of onoordeelkundig gebruik.
 11. Overmacht
  1. Als overmacht voor De Lachende Vis, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming De Lachende Vis niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzien­bare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door De Lachende Vis zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
  2. Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die hore­caovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 12. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op Overeenkomsten met De Lachende Vis is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
  2. Ingeval van geschillen tussen De Lachende Vis en een opdrachtgever is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van De Lachende Vis, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van De Lachende Vis het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.
  3. Alle vorderingen van de Opdrachtgever voortvloeiende uit een Overeenkomst met DLV vervallen na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
  4. De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, nietig of vernietigbaar, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Versie juni 2020

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op 'Instellingen' te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op 'Alle cookies toestaan'.