Goede kwaliteit
Verse eigen producten
Scherpe prijzen
Altijd klantgericht

Algemene voorwaarden

Algemene cateringvoorwaarden De Lachende Vis

 

 1. Toepasselijkheid
  1. Alle aanbiedingen en alle overeenkomsten door/met De Lachende Vis en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk door De Lachende Vis zijn bevestigd.
 2. Definities
  1. Opdrachtnemer: De Lachende Vis
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan De Lachende Vis opdracht heeft verstrekt;
  3. Klant: elke Opdrachtgever
  4. Overeenkomst: elke tussen De Lachende Vis met een Opdrachtgever gesloten overeenkomst om te cateren, daaronder tevens te verstaan de opdracht tot levering van door een Opdrachtgever bij De Lachende Vis bestelde eet- en drinkwaren
  5. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die deel uitmaken van elke Overeenkomst 
  6. Apparatuur: door De Lachende Vis aan een Opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur
  7. Materiaal: door De Lachende Vis aan een Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, niet zijnde Apparatuur, zoals glaswerk, serviesgoed e.d.
 3. Prijzen
  1. In onze offertes en overeenkomsten genoemde prijzen worden vermeld inclusief het op het moment waarop de offerte of de overeenkomst wordt verzonden geldende BTW-tarief.
  2. Indien tussen het moment van het uitbrengen van een offerte en het moment van uitvoering van de overeenkomst prijsverhogingen of wijzigingen in het BTW-tarief plaatsvinden is De Lachende Vis gerechtigd die verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen. Indien De Lachende Vis de geoffreerde prijs verhoog is de opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden tenzij de prijsverhoging minder bedraagt dan 3% van het geoffreerde bedrag. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst ontbindt zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 4. Bestellen en levering
  1. Alle leveringen door De Lachende Vis ter uitvoering van Overeenkomsten geschieden op begane grond niveau tenzij De Lachende Vis vooraf schriftelijk met een ander leverniveau heeft ingestemd.
  2. Het door de Opdrachtgever opgegeven afleveradres dient toegankelijk zijn voor rolcontainers.
 5. Gebruiksvoorschriften en storingen
  1. Alle door De Lachende Vis aan een Opdrachtgever ter beschikking gestelde of verhuurde Apparatuur dient uitsluitend in overeenstemming met de door De Lachende Vis aan de Opdrachtgever ter hand gestelde gebruiks- of bewaarvoorschriften te worden gebruikt of bewaard. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik of bewaring van Apparatuur in strijd met de gebruiks- of bewaarvoorschriften alsmede voor onoordeelkundig gebruik daarvan of gebruik daarvan in strijd met de bestemming.
  2. Storingen in de Apparatuur of schade ontstaan aan Apparatuur dienen terstond aan De Lachende Vis te worden gemeld. Reparaties van Apparatuur door de Opdrachtgever zijn niet toegestaan. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van handelingen in strijd met dit verbod.
  3. Het bepaalde in artikel 4.1 en 4.2 is van overeenkomstige toepassing op door De Lachende Vis ter beschikking gestelde of verhuurde Materialen.
 6. Bezorg- en levertijden
  1. De Lachende Vis bezorgt en/of levert op dinsdag t/m zondag inclusief feestdagen. Levertijden worden in overleg tussen De Lachende Vis en een Opdrachtgever overeengekomen. Levertijden gelden als streeftijd, niet als fatale termijn.
  2. DLV is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever als gevolg van geringe overschrijding van overeengekomen levertijden. Voor schade van Opdrachtgever wegens ernstige overschrijding van overeengekomen levertijden is De Lachende Vis aansprakelijk tenzij sprake is van overmacht.
 7. Retouren
  1. Door De Lachende Vis aan een Opdrachtgever geleverde drank wordt, mits in ongeopende en onbeschadigde verpakking, kosteloos retour genomen.
  2. Door De Lachende Vis aan een Opdrachtgever geleverde voedingswaren worden tenzij schriftelijk anders overeengekomen niet retour genomen.
  3. Alle door De Lachende Vis aan een Opdrachtgever ter beschikking gestelde of verhuurde Apparatuur en/of Materiaal dient door de Opdrachtgever onbeschadigd, in de door De Lachende Vis meegeleverde verpakking en schoon te worden geretourneerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. Alle Materialen dienen bij retourneren container klaar te staan.

 

 1. Betaling
  1. De betalingstermijn van door De Lachende Vis aan een Opdrachtgever verzonden of ter hand gestelde factuur is 14 dagen na factuurdatum.
  2. De Lachende Vis is bevoegd de waarde van door haar aan een Opdrachtgever geleverde en bij een Opdrachtgever  retourgenomen goederen met elkaar re verrekenen.
  3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Opdrachtgever de wettelijke (handelsrente verschuldigd.
  4. Door overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn raakt de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij aansprakelijk voor de buitengerechtelijke incassokosten die worden berekend in overeenstemming met de BIK.
  5. Alle prijzen die door De Lachende Vis zijn opgenomen in offertes en overeenkomsten zijn incl. BTW tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aansprakelijkheid en annulering
  1. Bij aflevering van voedingswaren worden door De Lachende Vis de richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de NVWA en de HACCP-norm binnen de EU. Na de aflevering van voedingswaren door De Lachende Vis aan de Opdrachtgever is Opdrachtgever met uitsluiting van De Lachende Vis zelf verantwoordelijk.
  2. Elke aansprakelijkheid van De Lachende voor welke schade dan ook geleden door een Opdrachtgevers en/of diens gasten en/of en/of derden is uitgesloten, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van De Lachende Vis.
  3. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door een Opdrachtgever is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van de volgende annuleringskosten:
   1. Bij annulering meer dan 1 maand voor de in de Overeenkomst overeengekomen datum waarop De Lachende Vis de overeengekomen prestatie dient te leveren is de klant niet gehouden enig bedrag te betalen.
   2. Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor de in de Overeenkomst overeengekomen datum waarop De Lachende Vis de overeengekomen prestatie dient te leveren is de klant gehouden 15% van de geannuleerde offertewaarde te betalen
   3. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor de in de Overeenkomst overeengekomen datum waarop De Lachende Vis de overeengekomen prestatie dient te leveren is de klant gehouden 35% van de geannuleerde offertewaarde te betalen
   4. Bij annulering tussen 7 en 3 dagen voor de in de Overeenkomst overeengekomen datum waarop De Lachende Vis de overeengekomen prestatie dient te leveren is de klant gehouden 60% van de geannuleerde offertewaarde te betalen
   5. Bij annulering tussen 3 dagen en 24 uur voor de in de Overeenkomst overeengekomen datum waarop De Lachende Vis de overeengekomen prestatie dient te leveren is de klant gehouden 85% van de o geannuleerde offertewaarde te betalen
   6. Bij annulering binnen 24 uur voor de in de Overeenkomst overeengekomen datum waarop De Lachende Vis de overeengekomen prestatie dient te leveren is de klant gehouden 100% van de geannuleerde offertewaarde te betalen
  4. Annulering dient altijd schriftelijk en onder opgave van reden te geschieden op het e-mailadres van De Lachende Vis.
 2. Verhuur en gebruik van Materialen
  1. Materialen worden uitsluitend voor één evenement verhuurd, met dien verstande dat de maximumduur van elke verhuring 4 dagen bedraagt. Indien een verhuring deze maximumtermijn overschrijft is sprake van een nieuwe verhuring onder dezelfde voorwaarden als de eerste verhuring, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  2. De opdrachtgever is met uitsluiting van De Lachende Vis verantwoordelijk voor het juiste gebruik van verhuurde Materialen in overeenstemming met de door De Lachende Vis meegeleverde gebruiksvoorschriften en aansprakelijk voor de schade als gevolg van onjuist en/of onoordeelkundig gebruik.
 3. Overmacht
  1. Als overmacht voor De Lachende Vis, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming De Lachende Vis niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzien­bare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door De Lachende Vis zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
  2. Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die hore­caovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wordt dit niet gedaan, dan brengen wij het offertebedrag in rekening.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op Overeenkomsten met De Lachende Vis is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
  2. Ingeval van geschillen tussen De Lachende Vis en een opdrachtgever is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van De Lachende Vis, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van De Lachende Vis het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.
  3. Alle vorderingen van de Opdrachtgever voortvloeiende uit een Overeenkomst met DLV vervallen na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
  4. De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, nietig of vernietigbaar, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Versie juni 2020

 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op 'Instellingen' te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op 'Alle cookies toestaan'.